» تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. پوسه نه «
نمونه کارها