» آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد . ارد بزرگ «