» زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود . شیللر «