» در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است. «
نمونه کار آرامهر