» شجاعت ، انجام كاري است كه از آن بترسيد . اگر ترس نباشد ، شجاعت معنايي ندارد . ( ادي رايكنبكر ) «