» کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ «