» کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی «
لینک ها