» گناه را به گردن دنيا و ديگران نگذاريم, كوتاهي از همت و كوشش ماست «
نمونه کارها