» کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی «