» از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی «