» اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز «