» اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مان «