» بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست . ارد بزرگ «