» كسي كه به اميد شانس زنده است ، سالها پيش مرده است . ( استوني ) «