» هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . (گوته) «