» برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می‌تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند. «