» علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس «